ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561 การจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม 3(3.3) จ้างออกแบบและจัดทำจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝาก-ของที่ระลึก เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม 3 (3.3) จ้างออกแบบและจัดทำจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝาก-ของที่ระลึก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม 3 (3.3) จ้างออกแบบและจัดทำจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝาก-ของที่ระลึก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม 3(3.2) จ้างออกแบบและผลิตของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

เอกสารปกระกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครสวรรค์ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 3.1 ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมการผลิตเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว (1) ฝึกอบรมสร้างความรู้ความใจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว30610 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2561

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว30597 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/27121 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลควมจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว21800 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนมาก ที่ นว 0019/ว20673 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง การคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงาน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด