ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายมนตรี แดนเขตต์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่วาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่