โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 เวที 2

🔊 วันที่ 21 มกราคม 2562
 เวลา 09.00 น.
นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางวนัสสุดา ฟังเพราะ ดำเนินการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 เวที 2 เพื่อสร้างทักษะการถ่ายทอดให้ปราชญ์ชุมชนที่มีศักยภาพในการร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
🏡 ณ  ม.10 ต.แม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง📜

(Visited 18 times, 1 visits today)