การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life )

เข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางเฉลา ผดุงพงษ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทะมอบหมายให้นางวนัสสุดา ฟังเพราะ นว.พช.ชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
(way of life ) บ้านสบไร่ ม.9 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ

(Visited 19 times, 1 visits today)