ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย (Happy Zone) ร่วมส่งมอบบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมาย นายจำลอง อินทรีย์ บ้านเลขที่ 53 หมู่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายตามโครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน ปี 2 จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่สรวย

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เข้าร่วมลงบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอแม่สรวย นายฉัตรชัย นันทชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และนายสมบัติ คล่องแคล่ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดด ในโครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน ปี 2 จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมบ้านไร่ หมู่ที่2 ตำบลป่าแดด และได้เข้าเยี่ยมบ้านเรือนของ นายจำลอง อินทรีย์ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.จังหวัดเชียงราย

นางวชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอแม่สรวย และนายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา พัฒนากรประสานงานตำบลวาวี ร่วมติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 8 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบเกียรติบัตรศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับนายประพันธ์ แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้านโป่ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในวันประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 7 ส.ค.2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวยจัดประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย