โครงสร้างบุคคลากร

นายเดช ชวนชัยภูมิ

พัฒนาการอำเภอแม่สรวย

นายมนัสพิสิษฐ์ จอมสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(พัฒนากรตำบลศรีถ้อย/ป่าแดด)

นางสาวพัชรินทร์ อสุพล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรตำบลท่าก๊อ

นายสำราญ อินสองใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรตำบลวาวี/เจดีย์หลวง

นางวรรษมน ไชยเวียงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรตำบลแม่พริก/แม่สรวย

(Visited 191 times, 1 visits today)