ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่สรวย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน