สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

จังหวัดลำปาง

นางฉันทนา อรุณรัตน์

พัฒนาการอำเภอไชยปราการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแม่พริก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน