ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอัมพร ไชยโย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน 081-8847742

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน