ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวปาณิสรา ใจเย็น

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ออนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน