อำเภอเเม่เมาะ ร่วมโครงการประชุมเชิิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย  พัฒนาการอำเภอเเม่เมาะ  มอบหมาย นางรัตนา พุทธวงศ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเเละ นางสาวอภิญญา คงชารี อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทิพย์ช้าง ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(Visited 29 times, 1 visits today)