อำเภอเเม่เมาะดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย พัฒนาการอำเภอเเม่เมาะ เเละทีมงานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการชับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเเม่เมาะ อำเภอเเม่เมาะ จังหวัดลำปาง

(Visited 18 times, 1 visits today)