ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเดือน เมืองมูล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน