สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม

จังหวัดน่าน

นายรณภพ เกลียวทอง

พัฒนาการอำเภอเม่จริม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน