โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ

นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์

พัฒนาการอำเภอแม่ใจ

นายประเสริฐพล ดวงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายถวิล ใจนันตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเรณู ธนปาลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 181 times, 1 visits today)