ันที่ 24 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนฯ ปี 2561 บ้าน หมู่ 5 ต.แม่สุก หมู่ 1 ต.่าแฝก และ หมู่ 13 ต.บ้านเหล่า

วันที่ 24 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนฯ ปี 2561 บ้าน หมู่ 5 ต.แม่สุก หมู่ 1 ต.่าแฝก และ หมู่ 13 ต.บ้านเหล่า ศึกษาดูงานบ้าน หมู่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และวิเคราะห์บริบทชุมชนตนเองเพื่อหาโครงการสัมมาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอด สู่ความยั่งยืนได้ เพื่อดำเนินการในปี 2561 ต่อไป

(Visited 55 times, 1 visits today)