วันที่ 19 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพครัวเรือนใหม่ ปี 2561 หมู่ 5 ต.ศรีถ้อย และ หมู่ 9 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 19 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนครัวเรือนใหม่ ปี 2561 บ้านป่าสัก หมู่ 5 ต.ศรีถ้อย และ บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9 ต.ป่าแฝก ณ จุดเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

(Visited 108 times, 1 visits today)