อำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 22 times, 1 visits today)