โครงสร้างบุคคลากร

นางณัฐธยาน์ โปธิมา

พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม 081-8202414

นางสาวนงนุช สุทธิยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลช่างเคิ่ง 090-3241219

นายอดิศร ปันทะรส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกองแขก ตำบลบ้านทับ 0946014883

นายพืชมงคล สิงหกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่ศึก แม่นาจร 080-1317448

นายจิระศักดิ์ ผิวอ่อน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลแม่นาจร ตำบลปางหินฝน 081-927-6548

ว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์

อาสาพัฒนา(อสพ.)
รับผิดชอบตำบลท่าผา 088-2506747

(Visited 585 times, 3 visits today)