ประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่2/2563

Mae Chaem News
วันที่ 22 มกราคม 2563
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
ประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่2/2563
มีวาระการประชุมดังนี้
1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานงานตำบลและมอบหมายงานในความรับผิดชอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
2. ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มกราคม 2563 ณโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือหมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
3. การจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่มระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มรับผิดชอบ 4 กิจกรรม
4. งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ประชาสัมพันธ์พช.เชียงใหม่ : สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)