@สพอ.แม่แจ่มร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่โดยมี
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มพื้นที่ (Next Step Chiangmai 100 %) ด้วยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 20 times, 1 visits today)