พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน “มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม”

Mae Chaem News
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน “มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม”
เพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่มระหว่างวันที่ 6 -10 กุมภาพันธ์ 2563 ตามประกาศอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายงานรับผิดชอบ ดังนี้
1.ฝ่ายจัดงานขันโตกและแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองและแฟชั่นโชว์การกุศล
2. ฝ่ายจัดนิทรรศการผ้าตีนจก
3. ฝ่ายตัดสินการประกวดผ้าตีนจก
4. ฝ่ายประกวดอาหารพื้นเมือง
เพื่อให้การดำเนินงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ พช.เชียงใหม่ : สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 16 times, 1 visits today)