พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 1/ 2563

Mae Chaem News
วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.00น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 1/ 2563
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอ อำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน” โดยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมใจกันสวมเสื้อวิ่ง ทั้งอำเภอเพื่อเธอทุกคน Run for All มาร่วมประชุม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มมีวาระเข้าร่วมประชุมดังนี้
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อคนแม่แจ่มแบบบูรณาการ(สร้างบ้านและช่วยเหลือครัวเรือน9คร.)
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2563 จำนวน 11 หมู่บ้าน
3. โครงการขับเคลื่อนแผน One Plan
4.ตำบลเข้มแข็ง อำเภอแม่แจ่ม ได้แก่ตำบลท่าผา
5.ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ พช.เชียงใหม่ : สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)