การออมแห่งชาติ (กอช.)

วันที่ 16 กันยายน 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนายอดิศร ปันทะรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ อาสาพัฒนา
สนับสนุนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และรับสมัครการออมแห่งชาติ กอช. ให้แก่กลุ่มเป้าหมายบ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผา ช่วงเช้าและบ้านป่าแดด(สายใต้) ม.4 ต.ท่าผา ช่วงบ่าย
โดยมีผู้แทนจากธนาคาร ธกส. อำเภอแม่แจ่มเข้าร่วมและรับสมัครสมาชิกผู้สนใจการออม
พร้อมทั้ง นางเกษร กรรณิกาประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมประชาสัมพันธ์งาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่สตรีบ้านยางหลวง มีผู้สนใจสมัครจำนวน 32 ราย สตรีบ้านป่าแดด(สายใต้) มีผู้สนใจสมัครจำนวน 9 ราย
ณ บ้านยางหลวงและป่าบ้านแดด(สายใต้) ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 18 times, 1 visits today)