@สพอ.แม่แจ่มร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 9/2562

Maechaem NEWS
วันที่ 3 กันยายน 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 9/2562
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการประชุม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มวาระดังนี้
1. พิธีรับมอบเงินทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ปานหมู่ที่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตีติดตามการสมัครของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.)
3. การประชุมขับเคลื่อนสมาชิกกลุ่ม สินค้าที่ขอใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
4. การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

พช เชียงใหม่ สพอ แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)