โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อสก.อ.)วันที่23สิงหาคม 2562

Maechaem NEWS 23 สิงหาคม 2562 วันที่ 2 ของการอบรมฯ นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม
ร่วมประชุม โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อสก.อ.)ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

พช เชียงใหม่ สพอ แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 24 times, 1 visits today)