@สพอ.แม่แจ่มหารือคณะกรรมการตรวจสอบภายในเรื่องการตรวจสอบผ้าตีนจกและมีการตรวจสอบผ้าตีนจก

Maechaem NEWS วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในเรื่องการตรวจสอบผ้าตีนจกและมีการตรวจสอบผ้าตีนจกจากสมาชิกกลุ่มเพื่อที่จะขอรับรองใช้ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ผ้าตีนจกแม่แจ่มจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานคณะทำงานและ พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มเป็นรองประธานคณะทำงาน เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการผลิตการควบคุมตรวจสอบสินค้าและการตลาดรวมทั้งรักษามาตรฐานสินค้าผ้าตีนจกแม่แจ่มให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พช. เชียงใหม่ สพอ แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)