ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่5/ 2562

Maechaem NEWS วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่5/ 2562 โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมดังนี้
1.การกู้ยืมเงินของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน
2. สรุปการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่มประจำปี 2562
ณ บ้านริมน้ำแจ่ม(ร้านอาหารครัวมนตรี )ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พช เชียงใหม่ สพอ แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)