โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOPในระบบ (e)- commerce เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมประชุม
โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOPในระบบ (e)- commerce เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ทั้งนี้ มีนางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทีมพ.ช เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม ประชาสัมพันธ์(#)

(Visited 30 times, 1 visits today)