@พอ.แม่แจ่มร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมในครั้งนี้นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการประชุม
(-) เพื่อ ขับเคลื่อนและเติมเต็มคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐเอกชนและภาคประชาสังคมเน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นต้นแบบให้อำเภอ อีก 24 อำเภอ

ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)