@สพอ.แม่แจ่มชวน กพสม.ต.ช่างเคิ่ง สมัครออม กอช.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลช่างเคิ่ง ชี้แจงดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์สตรี กพสม.และการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)