ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด

-5 กรกฎาคม2562 – นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด พร้อมรับโล่/เกียรติบัตร จำนวน
….. 5 รางวัล…..
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล จปฐ.ดีเด่น
จากนายวิรุฬ พรรณเทวี.รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ดังนี้
1.รางวัลที่ 2 กลุ่ม 2 อปท.ดีเด่น.ด้านการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เทศบาลตำบลท่าผา
2.รางวัลที่2 กลุ่ม2 ผู้จัดเก็บจปฐ.ดีเด่น
3.รางวัลที่2 กลุ่ม2 ผู้บันทึกข้อมูลจปฐ.ดีเด่น
4.รางวัลที่ 2 กลุ่ม2 สนง.พัฒนาชุมชนด้าน
การบริหารข้อมูลจปฐ. ดีเด่น
5.รางวัลที่ 3 สนง.พัฒนาชุมชนดีเด่นจัดเก็บข้อมูลจปฐ.
เกินเป้าหมาย ณ ห้องกาสะลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)