ข้อมูลดี มีแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้อง..

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. ประชุมส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ปี 2562 ระดับอำเภอแม่แจ่ม
โดยมีนายธาดา สุพพัตกุล ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานในพิธี มีวาระในการประชุมดังนี้
(1).ความเป็นมา หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน
(2) สรุปข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท อำเภอแม่แจ่ม
-สรุปข้อมูลจปฐ.ในระดับหมู่บ้าน /ระดับตำบล และระดับอำเภอ
-สรุปข้อมูล กชช.2ค.ระดับหมู่บ้าน
(3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ.และกชช.2ค.) อำเภอแม่แจ่ม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ชั้น 2
ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 123 times, 1 visits today)