วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมาพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มและคณะกรรมการหมู่บ้านท้องฝายจัดเตรียมสถานทีจัดกิจกรรม kick off ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่…พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)