@สพอ.แม่แจ่มนำครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียงเข้ารับเกียรติบัตรครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา10.00น.
นางณัฐธยาน์โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นำครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียงอำเภอแม่แจ่ม นายอินสอน สุวรรณโณ เข้าร่วมรับเกียรติบัตรระดับจังหวัด
โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง ดีเด่นระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่ง
มีผู้ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวน 8 อำเภอ 8 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
พช. เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 24 times, 1 visits today)