@สพอ.แม่แจ่มประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีอำเภอแม่แจม

วันที่ 10 เมษายน 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประชุมโครงการส่งเสริมความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีอำเภอแม่แจ่ม -โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบ เกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์อำเภอแม่แจ่มปีพ.ศ. 2562 จำนวน 9 คน-พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มได้บรรยาย 1.แนวทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการกู้และนำเงินไปประกอบอาชีพ 2. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 3. ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ กอช. 4.การสมัครเป็นสมาชิกองค์กรสตรีในระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้สาธารณสุขอำเภอ ได้เป็นวิทยากรอบรมความรู้เรื่องมลพิษหมอกควัน และ วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แจ่มได้ให้ความรู้เรื่องภัยจากยาเสพติดการเฝ้าระวังคนในครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม -พช. เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)