@สพอ.แม่แจ่มร่วมโครงการพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท่าผา

วันที่ 9 เมษายน 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีอำเภอแม่แจ่มและว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบลท่าผา ร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี(ด้านบุคลิกภาพ)ตำบลท่าผา- โดยมีนายสุพจน์ ริจ่าม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรกับสตรีดีเด่นตำบลท่าผา ปี2562 -พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มได้บรรยาย 1.แนวทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการกู้และนำเงินไปประกอบอาชีพ 2. การน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 3. ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ กอช. – นางจินตนา กาทองทุ่ง วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ มาให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่สตรีควรรู้และบุคคลิกภาพภาวะผู้นำและการพูดในที่ประชุมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคมในวาระและโอกาสต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน แก่สตรีตำบลท่าผา เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็น ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ และทำให้ดูดี มีสง่า โดยผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะเป็นที่ยอมรับในสังคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีอารมณ์ดี สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ ประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป -พช. เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 25 times, 1 visits today)