@สพอ.แม่แจ่ม ติดตามครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผวจ. 100%

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงกัลญา สมจันทร์ อาสาพัฒนา ผู้รับผิดชอบตำบลท่าผา ติดตามครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ 100% ครัวเรือนต้นแบบวีถีพอเพียง ระดับครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือกระดับตำบล (ตำบลท่าผา) เพื่อเป็นแบบอย่างให้ครัวเรือนอื่นๆในพื้นที่ต่อไป ณ บ้านป่าแดด หมู่ที 4 และบ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 85 times, 1 visits today)