@สพอ.แม่แจ่มประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม โดยมีนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ผู้แทนนายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. การสมัครสมาชิกประเภทองค์กร 2.ขอรับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุนและขอรับการสนับสนุนประเภทกองทุนหมุนเวียน 3.การขอรับงบประมาณ/ชำระคืน/ติดตามเงินและ เรื่องงบหน้าการยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แจ่ม เป็นไปอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 146 times, 1 visits today)