วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในการประชุม ใน การประชุมครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มมีวาระเข้าร่วมที่ประชุมดังนี้ 1) การติดตามการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 2) การดำเนินงาน เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 100% 3) การดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน 4) การรับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5) การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 6) ติดตามงาน กข.คจ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

…ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)