@พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มได้นำวาระเข้าร่วมประชุมดังนี้ 1) การติดตามการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 2) การดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)