สพอ.แม่แจ่มร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy บ้านท้องฝาย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาล้านนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตล้านนา ณ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ #ประชาสัมพันธ์สพอ.แม่แจ่ม#

(Visited 17 times, 1 visits today)