ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่อายอำเภอแม่อาย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน