สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลอง

จังหวัดแพร่

นายภาคภูมิ สุขสำราญ

พัฒนาการอำเภอลอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน