โครงสร้างบุคคลากร

นางอัมพร กุลวงศ์

 พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

นางอัมพร กุลวงศ์

พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

นายไพบูลย์ วันชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลน้ำชุน บ้านโสก

นายเรวัตร สุดหอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลลา่นบ่า บุ่งคล้า

นายอนันต์ แก้วประสงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลท่าอิบุญ ตาลเดี่ยว

นายสาคร รุจิระพงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านกลาง หนองสว่าง

นายชูชาติ นวนสะอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

นางปนัดดา ไชยแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบห้วยไร่ ตำบลหนองไขว่

นางอรุณศรี หอมตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลวัดป่า สักหลง

นางเจียมจิต วงษ์สุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลปากดุก ฝายนาแซง บุ่งน้ำเต้า เทศบาลหล่มสัก

นางธนินรัฐน์ รุ่งพิพัฒน์สุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลน้ำก้อ บ้านหวาย

นางสาวสมจิตร์ เต็มใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลน้ำเฮี้ย บ้านไร่ บ้านติ้ว

(Visited 509 times, 1 visits today)