วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอหล่มสักได้ออกให้บริการหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตำบลบ้านโสก โดย นายปัญญา ปานแสง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานดำเนินการ และ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโสก ให้ความรู้เกี่ยวกับงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๖๓ – ๖๔ และให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการ โคก หนอง นาโมเดล พร้อมจัดทำของแจก ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ แจก น้ำยาล้างจาน จำนวน ๕๐ ถุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน

วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอหล่มสักได้ออกให้บริการหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตำบลบ้านโสก โดย นายปัญญา  ปานแสง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานดำเนินการ และ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก   ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโสก  ให้ความรู้เกี่ยวกับงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๖๓ – ๖๔  และให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการ โคก หนอง นาโมเดล พร้อมจัดทำของแจก ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ แจก น้ำยาล้างจาน จำนวน ๕๐ ถุง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน

 

(Visited 4 times, 1 visits today)