วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ได้ออกให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ณ ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรี ม.๑๐ ตำบลบ้านกลาง

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสักได้มอบหมายให้นางเจียมจิต.   วงษ์สุข เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน . และนางสาวสมจิตร์ เต็มใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ได้ออกให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านกลางในการสมัครประเภทองค์กรสตรีที่ไม่เป็นนิติบุคคลและได้ให้ความรู้กับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในวันสตรีสากล จำนวน ๑๙  หมู่บ้าน ณ ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรี ม.๑๐  ตำบลบ้านกลาง

(Visited 1 times, 1 visits today)