24 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาคร รุจิระพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ กข.คจ.และครัวเรือนเป้าหมาย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิจารณาโครงการ ของครัวเรือนเป้าหมายและให้ความรู้ ส่งเสริมการออมทรัพย์กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประชาสัมพันธ์การพัฒนา สตรี และให้ความรู้เรื่องโคกหนองนาโมเดล

24 กุมภาพันธ์ 2563 นายสาคร รุจิระพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 21 กพ.63 เวลา 09.00น.นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก และนางอรุณศรี หอมตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านบุ่งยาง ม.4 ต.วัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิก เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการ ทั้งสิ้น 45 คน

วันที่ 21 กพ.63 เวลา 09.00น.นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ได้มอบหมายให้ นายเรวัตร สุดหอม และนายสาคร รุจิระพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการได้เข้าร่วมประชุม ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลหนองไขว่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการโคกหนองนาโมเดล งานพัฒนาสตรี และระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งการจัดงานวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม 2563

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก โดยนางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนโครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ ตั๊ก ลีลา – นุ้ย เชิญยิ้ม ได้มอบสิ่งของครัวเรือนยากจน ในเขตตำบลบ้านติ้ว หมู่ ๗ 1 ราย และ ตำบลลานบ่า ๑ ราย โดยผู้นำองค์กรชุมชน ผู้นำ อช. ได้ร่วม ให้การต้อนรับ

@สพอ.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕63 [...]

อ่านต่อ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่วมประชุมองค์กรสตรี ต.น้ำก้อ ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำก้อ ชี้แจงการดำเนินงานดังนี้ 1.การดำเนินงานกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ 2.ระเบียบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.การปรับปรุงองค์กร และรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒๐ กุมภาพันธ์ .๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น.  นางอัมพร กุลวงศ์ พั [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอหล่มสักได้ออกให้บริการหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตำบลบ้านโสก โดย นายปัญญา ปานแสง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานดำเนินการ และ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโสก ให้ความรู้เกี่ยวกับงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๖๓ – ๖๔ และให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการ โคก หนอง นาโมเดล พร้อมจัดทำของแจก ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ แจก น้ำยาล้างจาน จำนวน ๕๐ ถุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน

วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอหล่มสัก [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ได้เตรียมการรับการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และถอดบทเรียนผลงานดีเด่นในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สื่อจุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน จาก กรมการพัฒนาชุมชน ณ บ้านวังร่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ โดย นายไพทูลย์ อินหา ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังร่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ พร้อมคณะกรรมการศูนย์ ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ ณ หอประชุม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น นางอัมพร  กุลว [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ได้ออกให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ณ ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรี ม.๑๐ ตำบลบ้านกลาง

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัมพร กุลวง [...]

อ่านต่อ