อำเภอหล่มสัก ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหล่มสัก ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก ชั้น ๒

๑๓ มกราคม.๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะอนุกรรมการ ฯ ร่วมประชุม ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ในพื้นที่อำเภอหล่มสักลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีนายปัญญา  ปานแสง ปลัดอาวุโสอำเภอหล่มสัก เป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการ ฯ ร่วมประชุม ผลการช่วยเหลือ จำนวน ๘ ตำบล ๖๐ หมู่บ้าน ๑,๒๔๕ ราย ๙,๗๗๑.๕ ไร่

(Visited 5 times, 1 visits today)