สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก พช.เพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการสร้างจริยธรรมข้าราชการ ปี ๒๕๖๓

 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจริยธรรมข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์   โดยมีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการให้ประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการ ให้มีแรงจูงใจในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  โดยวิทยากรจากสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ นางกฤตยา ดวงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ปี ๒๕๖๓

(Visited 7 times, 1 visits today)