20 มกราคม 2563 นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก นายเรวัตร สุดหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหล่มสัก เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

20 มกราคม 2563 นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก นา [...]

อ่านต่อ

@สพอ.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง 14 ม.ค.63 นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก และทีมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนหล่มสัก เข้าร่วมประเมินกำนัน ไกร แรงงาน กำนันตำบลปากช่อง นายไพทูลย์ อินหา ผู้ใหญ่บ้านวังร่องหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ ปี ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๓

@สพอ.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง 14 ม.ค.63 นางอัมพร  กุลวง [...]

อ่านต่อ

๑๕ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่วมประชุมจัดขบวนแห่เข้าร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓

๑๕ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอห [...]

อ่านต่อ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้นายเรวัตร สุดหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก เข้าร่วมพิธี รับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พั [...]

อ่านต่อ

อำเภอหล่มสัก ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหล่มสัก ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก ชั้น ๒

๑๓ มกราคม.๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ [...]

อ่านต่อ

๑๓ มกราคม.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

๑๓ มกราคม๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่ [...]

อ่านต่อ